ماهیچه سدادی درونی

ماهیچه سدادی درونی یا عضله اُبتراتور داخلی، چرخاننده (روتاتور) خارجی ران است. این ماهیچه تنها عنصری است که از طریق سوراخ سیاتیک کوچک از لگن خارج می‌شود.

ماهیچه سدادی درونی
Posterior view of gluteal region - Persian.jpg
Gray407.png
Coronal section of anterior part of pelvis, through the pubic arch. Seen from in front. (Obturator internus labeled at right.)
جزئیات
خاستگاه Ischiopubic ramus & obturator membrane
پیوندگاهmedial aspect of the Greater trochanter
سرخرگ‌هاSuperior gluteal artery
عصب‌دهیNerve to obturator internus (L5, S1, S2)
حرکتAbducts & rotates laterally thigh, and stabiliser of the مفصل ران during walking
شناسه‌ها
لاتینmusculus obturatorius internus
TA98A04.7.02.012
TA22605
FMA22298

خاستگاه: سطح داخلی غشائ ابتوراتور

پیوندگاه: حفره تروکانتریک بزرگ

عمل:در ابداکشن و چرخش به سمت خارج ,مفصل ران نقش دارد. با انحنای مفصل ران؛ به چرخش افقی فمور، با استفاده از مفصل ران، و با کشیدن استخوان ران، کمک می‌کند و نیز سراستخوان ران را در استابولوم نگاه می‌دارد.

عصب: از عصب جملوس فوقانی و ابتراتور داخلی از شبکه ساکرال

نگارخانهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

ماهیچه سرین

منابعویرایش