ماهیچه نازک‌نئی کوتاه

عضله فیبولاریس کوتاه (Fibularis brevis) یا پرونئوس کوتاه از عضلات گروه پلانتار فلکسور است که موجب پلانتار فلکسیون پا و اورشن میشود.عمل پلانتار فلکسیون فیبولاریس هنگامی روی میدهد که مثلاً بخواهیم با پا پدال گاز را فشار دهیم.[نیازمند منبع]

Fibularis brevis muscle
Coronal section through right قوزک پا و subtalar joints. (Label for Peroneus brevis is at right, third from the bottom.)
The mucous sheaths of the tendons around the ankle. Lateral aspect. (Peroneus brevis labeled at bottom left.)
جزئیات
خاستگاه Lower two-thirds of lateral نازک‌نی
پیوندگاهFifth metatarsal
سرخرگ‌هاFibular artery (peroneal artery)
عصب‌دهیSuperficial fibular nerve
حرکتبیان حرکات در طب، بیان حرکات در طب
شناسه‌ها
لاتینMusculus fibularis brevis
TA98A04.7.02.042
TA22653
FMA22540
عضله فیبولاریس کوتاه
Coronal section through right talocrural and talocalcaneal joints. (Label for Peroneus brevis is at right, third from the bottom.)
The mucous sheaths of the tendons around the ankle. Lateral aspect. (Peroneus brevis labeled at bottom left.)
جزئیات
خاستگاه نازک‌نی
پیوندگاهFifth metatarsal
سرخرگ‌هاFibular artery (peroneal artery)
عصب‌دهیSuperficial fibular nerve
حرکتبیان حرکات در طب, eversion
شناسه‌ها
لاتینMusculus fibularis brevis,
musculus peronaeus brevis
TA98A04.7.02.042
TA22653
FMA22540

این عضله مجاورت نزدیکی با عضله فیبولاریس لونگوس دارد ولی از آن کوتاهتر است و توسط عصب فیبولار سطحی عصب دهی میشود. عضله فیبولاریس کوتاه از استخوان فیبولا تا متاتارس پنجم امتداد دارد.

نگارخانه ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • این مقاله در بردارندهٔ بخش‌هایی از صفحه page 487   چاپ ۲۰ام آناتومی گری (۱۹۱۸) است که در مالکیت عمومی قرار دارد.
  • Gary A. Thibodeau (2012), Anthony's Textbook of Anatomy & Physiology (به انگلیسی), Mosbyl