ماهیچه کوتاه خم‌کننده انگشتان پا

ماهیچه کوتاه خم‌کننده انگشتان پا (انگلیسی: Flexor digitorum brevis muscle) ماهیچه تاکننده انگشتان دو تا پنج پا است. این ماهیچه خم کردن (فلکشن) بند انگشتان و همچنین مفصل بین استخوان‌های کف پا و بند اول انگشتان را بر عهده دارد.

ماهیچه کوتاه خم‌کننده انگشتان پا
Muscles of the sole of the foot. First layer. (Flexor digitorum brevis visible at center.)
The plantar arteries. Superficial view. (Flexor digitorum brevis visible at center.)
جزئیات
خاستگاه Calcaneus
پیوندگاهPhalanges of toe 2-5
سرخرگ‌هاMedial and lateral plantar arteries and plantar arch, plantar metatarsal and plantar digital arteries
عصب‌دهیMedial plantar nerve
حرکتFlexion of the lateral four digits
ماهیچه مخالفماهیچه دراز بازکننده انگشتان پا و ماهیچه کوتاه بازکننده انگشتان پا
شناسه‌ها
لاتینMusculus flexor digitorum brevis
TA98A04.7.02.067
TA22683
FMA37450

خاستگاه آن سر ثابت برآمدگی داخلی (توبروزیته مدیال) استخوان پاشنه و هم‌چنین نیام کف‌پایی است. پیوندگاه آن بندهای میانی چهار انگشت جانبی پا است. ماهیچه کوتاه خم‌کننده انگشتان پا با چهار تاندون که دو شاخه شده‌اند به کناره‌های استخوان بند سوم چهار انگشت دوم سوم چهارم و پنجم متصل می‌شود.

عصب‌گیری آن از تنه عصب درونی (مدیال) کف‌پایی است.

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش