متابونومیکس

مطالعه کمی متابولیت‌ها در واکنش به یک محرک (بیماری زا) و یا تغییرات ژنتیکی در یک سیستم زنده

متابولومیکس به مطالعه کمی متابولیت‌ها در واکنش به یک محرک (بیماری‌زا) یا تغییرات ژنتیکی در یک سیستم زنده اطلاق می‌گردد و مهم‌ترین روش مطالعه آنالتیک جهت بررسی پروفایل متابولیت‌های یک نمونه بیولو‍ژیک مانند مایعات زیستی، تکنیک‌های طیف‌سنجی تشدید مغناطیس هسته یا طیف‌سنجی جرمی می‌باشد.

منابعویرایش

www.metabolomics.ca

www.metabolomics.ir