متافاز فرآیندی سلولی است که در جانداران یوکاریوت رخ میدهد.متافاز دومین مرحله از میتوز یا میوز است.

سلولی در مرحلهٔ متافاز.

متافاز در میتوزویرایش

طی این مرحله، کروموزوم‌های مضاعف‌شده به بخش میانی سلول حرکت می‌کنند و در سطح استوایی سلول ردیف می‌شوند. در این مرحله، گروهی از رشته‌های دوک تقسیم از یک سو به قطب و از سوی دیگر به سانترومر کروموزوم‌ها متصل می‌شوند. در متافاز دو کروماتید هر کروموزوم حداکثر فشردگی را پیدا می‌کنند.

متافاز در میوزویرایش

در میوز دو فاز وجود دارد: فاز 1 و فاز 2.در متافاز 1، که دومین مرحلهٔ میوز 1 است، تترادها به وسیلهٔ رشته‌های دوک در سطح استوایی سلول ردیف می‌شوند.

متافاز 2 پس از پروفاز 2 رخ می‌دهد. در این مرحله کروموزوم‌ها که هنوز دو کروماتیدی هستند، در سطح استوایی سلول ردیف می‌شوند و از طریق سانترومرهای خود به رشته‌های دوک متصل می‌شوند.

پانویسویرایش

^ واژهٔ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دفتر نخست تا چهارم، 1376 تا 85

منابعویرایش

  • زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۲، سال سوم آموزش متوسطه. ۱۳۸۶.