حالت اولیه *[۱] یا متافاز در جانداران یوکاریوت متافاز مرحله از رشتمان یا کاستمان است.

یاخته‌ای در مرحلهٔ پس‌چهر.

حالت اولیه در رشتمانویرایش

طی این مرحله، کروموزوم‌های مضاعف‌شده به بخش میانی یاخته حرکت می‌کنند و در سطح استوایی یاخته ردیف می‌شوند. در این مرحله، گروهی از رشته‌های دوک تقسیم از یک سو به قطب و از سوی دیگر به سانترومر کروموزوم‌ها متصل می‌شوند. در پس‌چهر دو کروماتید هر کروموزوم حداکثر فشردگی را پیدا می‌کنند.

حالت اولیه در کاستمانویرایش

در کاستمان دو حالت وجود دارد: حالت نخستین و حالت دوم. در حالت نخستین، که دومین مرحلهٔ کاستمان نخستین است، تترادها به وسیلهٔ رشته‌های دوک در سطح استوایی یاخته ردیف می‌شوند.

حالت دوم پس از حالت پیشین دوم رخ می‌دهد. در این مرحله کروموزوم‌ها که هنوز دو کروماتیدی هستند، در سطح استوایی یاخته ردیف می‌شوند و از طریق سانترومرهای خود به رشته‌های دوک متصل می‌شوند.

پانویسویرایش

^ واژهٔ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دفتر نخست تا چهارم، 1376 تا 85

منابعویرایش

  • زیست‌شناسی و آزمایشگاه ۲، سال سوم آموزش متوسطه. ۱۳۸۶.