متاژنومیکس

متاژنومیکس (به انگلیسی: Metagenomics) مطالعه مواد ژنتیکی مستقیماً به‌دست آمده از نمونه‌های محیطی است. این رشته گسترده ممکن است ژنومیکس محیطی، اکوژنومیکس یا ژنومیکس اجتماعی نامیده شود.

میکروبیولوژی سنتی و توالی‌یابی کل ژنوم میکروبی و ژنومیکس بر اساس همتاسازی مولکولی می‌باشد و توالی‌یابی، ژن‌های خاصی را کلون می‌کند (معمولاً ژن 16S rRNA) تا تنوع را در نمونه طبیعی مشخص کند.

مطالعات مشخص کرد که اکثریت عظیمی از تنوع زیستی میکروبی به وسیلهٔ روش‌های بر پایه کشت از دست می‌روند. مطالعات اخیر از توالی یابی PCR یا Shotgun برای بدست آوردن نمونه‌های عظیم غیر مغرضانه تمام ژن‌ها از تمام اعضای یک جامعهٔ نمونه برداری شده، استفاده می‌کند.

به دلیل توانایی آن در فاش کردن تنوع پنهان زندگی میکروسکوپی، متاژنومیکس ابزاری قدرتمند برای مشاهده دنیای میکروبی فراهم می‌کند که پتانسیل متحول کردن فهم کل دنیای زنده را دارد. همان‌طور که هزینه توالی یابی DNA در حال کاهش است، متاژنومیکس اجازه مطالعه اکولوژی میکروبی در سطح بسیار بالاتر و جزئی تر از قبل را می‌دهد.[۱]

پانویسویرایش

  1. Wikipedia contributors, "Metagenomics," Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Metagenomics&oldid=673303183 (accessed July 31, 2015)

منابعویرایش