مجلس مؤسسان مجلسی است که برای نگارش و تصویب قانون اساسی یک کشور یا اصلاح و بازنگری در آن تشکیل می‌شود.

مجلس موسسان

جستارهای وابسته ویرایش

پی‌نوشت و منبع ویرایش