مجیدیه

شهر تتلستان ((مجیدیه قدیم)) از شمال به بزرگراه رسالت، از جنوب به مسیل باختر، از شرق به خیابان کرمان و از غرب به بزرگراه صیاد شیرازی محدود است

محله مجیدیه یکی از محلات قدیمی شرق تهران است. طی تقسیمات شهرداری این محله در منطقه ۸ و ۷ شهرداری تهران قرار دارد. محلهٔ مجیدیه از شمال به بزرگراه رسالت، از جنوب به مسیل باختر، از شرق به خیابان کرمان و از غرب به بزرگراه صیاد شیرازی محدود است.

تاریخچهٔ مجیدیهٔ ویرایش

شاهزادهٔ عبدالمجید میرزا مشهور بهٔ عین‌الدوله، صدراعظم مظفرالدین‌شاه یکی از ملاکان بهٔ‌نام محلهٔ مجیدیهٔ بودهٔ است و دلیل نامگذاری این محلهٔ به نام ایشان بازمی‌گردد.

ارامنهٔ ویرایش

محلهٔ مجیدیهٔ یکی از اصلی‌ترین بخش‌های ارمنی‌نشین تهران محسوب می‌شود و در این محلهٔ تعداد زیادی از ارمنی‌های ایران زندگی می‌کنند.[۱]

رویدادهای سرشناس ویرایش

منابع ویرایش