باز کردن منو اصلی

محمد صالحی ( محمدرضا صالحی نیا) متولد ۲/۶/۱۳۷۸ او در خانواده سه نفره زندگی میکند مادر و برادر از.کارگر است

بود.