باز کردن منو اصلی

مدار ۷ درجه شمالی، دایره‌ای از عرض جغرافیایی است که در ۷ درجهٔ شمالی خط استوا قرار دارد.[۱]

گذر از مناطقویرایش

از نصف‌النهار مبدأ شروع می‌شود و به سمت مشرق ۷ درجه شمالی از موارد زیر گذر می‌کند:

مختصات‌ها کشور، قلمرو یا دریا توضیحات
۷°۰′ شمالی ۰°۰′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۰٫۰۰۰°شرقی / 7.000; 0.000 (Prime Meridian)   غنا Passing through دریاچه ولتا
۷°۰′ شمالی ۰°۳۳′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۰٫۵۵۰°شرقی / 7.000; 0.550 (Togo)   توگو
۷°۰′ شمالی ۱°۳۸′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۱٫۶۳۳°شرقی / 7.000; 1.633 (Benin)   بنین
۷°۰′ شمالی ۲°۴۴′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۲٫۷۳۳°شرقی / 7.000; 2.733 (Nigeria)   نیجریه
۷°۰′ شمالی ۱۰°۷′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۱۰٫۱۱۷°شرقی / 7.000; 10.117 (Cameroon)   کامرون حدود 6km
۷°۰′ شمالی ۱۰°۱۰′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۱۰٫۱۶۷°شرقی / 7.000; 10.167 (Nigeria)   نیجریه
۷°۰′ شمالی ۱۰°۳۳′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۱۰٫۵۵۰°شرقی / 7.000; 10.550 (Cameroon)   کامرون حدود 17km
۷°۰′ شمالی ۱۰°۴۲′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۱۰٫۷۰۰°شرقی / 7.000; 10.700 (Nigeria)   نیجریه
۷°۰′ شمالی ۱۱°۴۰′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۱۱٫۶۶۷°شرقی / 7.000; 11.667 (Cameroon)   کامرون
۷°۰′ شمالی ۱۵°۹′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۱۵٫۱۵۰°شرقی / 7.000; 15.150 (Central African Republic)   جمهوری آفریقای مرکزی
۷°۰′ شمالی ۲۶°۳′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۲۶٫۰۵۰°شرقی / 7.000; 26.050 (South Sudan)   سودان جنوبی
۷°۰′ شمالی ۳۴°۱۶′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۳۴٫۲۶۷°شرقی / 7.000; 34.267 (Ethiopia)   اتیوپی
۷°۰′ شمالی ۴۷°۱′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۴۷٫۰۱۷°شرقی / 7.000; 47.017 (Somalia)   سومالی
۷°۰′ شمالی ۴۹°۲۲′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۴۹٫۳۶۷°شرقی / 7.000; 49.367 (Indian Ocean) اقیانوس هند
۷°۰′ شمالی ۷۲°۵۲′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۷۲٫۸۶۷°شرقی / 7.000; 72.867 (Maldives)   مالدیو Northern Thiladhunmathi Atoll
۷°۰′ شمالی ۷۲°۵۸′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۷۲٫۹۶۷°شرقی / 7.000; 72.967 (Indian Ocean) اقیانوس هند دریای لاکادیو - گذرکردن از شمال جزیرهٔ Kelaa,   مالدیو
۷°۰′ شمالی ۷۹°۵۲′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۷۹٫۸۶۷°شرقی / 7.000; 79.867 (Sri Lanka)   سری‌لانکا گذرکردن از شمال کلمبو
۷°۰′ شمالی ۸۱°۵۲′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۸۱٫۸۶۷°شرقی / 7.000; 81.867 (Indian Ocean) اقیانوس هند خلیج بنگال
۷°۰′ شمالی ۹۳°۴۲′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۹۳٫۷۰۰°شرقی / 7.000; 93.700 (India)   هند جزایر آندامان و نیکوبار - جزیرهٔ Great Nicobar
۷°۰′ شمالی ۹۳°۵۷′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۹۳٫۹۵۰°شرقی / 7.000; 93.950 (Indian Ocean) اقیانوس هند دریای آندامان
۷°۰′ شمالی ۹۹°۴۰′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۹۹٫۶۶۷°شرقی / 7.000; 99.667 (Thailand)   تایلند
۷°۰′ شمالی ۱۰۰°۴۵′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۱۰۰٫۷۵۰°شرقی / 7.000; 100.750 (Gulf of Thailand) خلیج تایلند
۷°۰′ شمالی ۱۰۳°۲′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۱۰۳٫۰۳۳°شرقی / 7.000; 103.033 (South China Sea) دریای جنوبی چین
۷°۰′ شمالی ۱۱۶°۴۳′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۱۱۶٫۷۱۷°شرقی / 7.000; 116.717 (Malaysia)   مالزی صباح, جزیرهٔ بورنئو - حدود 6km
۷°۰′ شمالی ۱۱۶°۴۷′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۱۱۶٫۷۸۳°شرقی / 7.000; 116.783 (South China Sea) دریای جنوبی چین Marudu Bay
۷°۰′ شمالی ۱۱۷°۷′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۱۱۷٫۱۱۷°شرقی / 7.000; 117.117 (Malaysia)   مالزی صباح, جزیرهٔ بورنئو - حدود 3km
۷°۰′ شمالی ۱۱۷°۹′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۱۱۷٫۱۵۰°شرقی / 7.000; 117.150 (Sulu Sea) دریای سولو گذرکردن از جنوب Malawali Island,   مالزی
۷°۰′ شمالی ۱۱۸°۲۵′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۱۱۸٫۴۱۷°شرقی / 7.000; 118.417 (Philippines)   فیلیپین جزیرهٔ Cagayan de Sulu
۷°۰′ شمالی ۱۱۸°۳۱′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۱۱۸٫۵۱۷°شرقی / 7.000; 118.517 (Sulu Sea) دریای سولو
۷°۰′ شمالی ۱۲۱°۵۵′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۱۲۱٫۹۱۷°شرقی / 7.000; 121.917 (Philippines)   فیلیپین جزیرهٔ میندانائو (Zamboanga Peninsula)
۷°۰′ شمالی ۱۲۲°۱۱′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۱۲۲٫۱۸۳°شرقی / 7.000; 122.183 (Celebes Sea) دریای سلب Moro Gulf - گذرکردن از شمال Sacol Island,   فیلیپین
۷°۰′ شمالی ۱۲۳°۵۹′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۱۲۳٫۹۸۳°شرقی / 7.000; 123.983 (Philippines)   فیلیپین جزیرهٔ میندانائو
۷°۰′ شمالی ۱۲۵°۳۰′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۱۲۵٫۵۰۰°شرقی / 7.000; 125.500 (Davao Gulf) Davao Gulf
۷°۰′ شمالی ۱۲۵°۴۳′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۱۲۵٫۷۱۷°شرقی / 7.000; 125.717 (Philippines)   فیلیپین جزیرهٔ Samal
۷°۰′ شمالی ۱۲۵°۴۷′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۱۲۵٫۷۸۳°شرقی / 7.000; 125.783 (Davao Gulf) Davao Gulf
۷°۰′ شمالی ۱۲۵°۵۹′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۱۲۵٫۹۸۳°شرقی / 7.000; 125.983 (Philippines)   فیلیپین جزیرهٔ میندانائو
۷°۰′ شمالی ۱۲۶°۲۷′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۱۲۶٫۴۵۰°شرقی / 7.000; 126.450 (Pacific Ocean) اقیانوس آرام دریای فیلیپین
۷°۰′ شمالی ۱۳۴°۱۴′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۱۳۴٫۲۳۳°شرقی / 7.000; 134.233 (Palau)   پالائو جزیرهٔ Peleliu
۷°۰′ شمالی ۱۳۴°۱۶′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۱۳۴٫۲۶۷°شرقی / 7.000; 134.267 (Pacific Ocean) اقیانوس آرام گذرکردن از جنوب Truk Lagoon,   ایالات فدرال میکرونزی
۷°۰′ شمالی ۱۵۸°۱۴′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۱۵۸٫۲۳۳°شرقی / 7.000; 158.233 (Federated States of Micronesia)   ایالات فدرال میکرونزی Parempei island (just to the north of پوناپی island)
۷°۰′ شمالی ۱۵۸°۱۵′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۱۵۸٫۲۵۰°شرقی / 7.000; 158.250 (Pacific Ocean) اقیانوس آرام گذرکردن از جنوب Ailinglaplap Atoll,   جزایر مارشال
گذرکردن از جنوب ماجورو atoll,   ایالات فدرال میکرونزی
۷°۰′ شمالی ۱۷۱°۳۵′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۱۷۱٫۵۸۳°شرقی / 7.000; 171.583 (Marshall Islands)   جزایر مارشال Arno Atoll
۷°۰′ شمالی ۱۷۱°۴۵′ شرقی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۱۷۱٫۷۵۰°شرقی / 7.000; 171.750 (Pacific Ocean) اقیانوس آرام گذرکردن از جنوب Jicarón island, and the Azuero Peninsula,   پاناما
۷°۰′ شمالی ۷۷°۴۰′ غربی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۷۷٫۶۶۷°غربی / 7.000; -77.667 (Colombia)   کلمبیا
۷°۰′ شمالی ۷۱°۱′ غربی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۷۱٫۰۱۷°غربی / 7.000; -71.017 (Venezuela)   ونزوئلا حدود 18km
۷°۰′ شمالی ۷۰°۵۷′ غربی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۷۰٫۹۵۰°غربی / 7.000; -70.950 (Colombia)   کلمبیا
۷°۰′ شمالی ۷۰°۲۶′ غربی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۷۰٫۴۳۳°غربی / 7.000; -70.433 (Venezuela)   ونزوئلا
۷°۰′ شمالی ۶۰°۲۱′ غربی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۶۰٫۳۵۰°غربی / 7.000; -60.350 (Area disputed between Guyana and Venezuela) Disputed area Controlled by   گویان, ادعا شده توسط  ونزوئلا
۷°۰′ شمالی ۵۸°۲۷′ غربی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۵۸٫۴۵۰°غربی / 7.000; -58.450 (Guyana)   گویان جزیرهٔ Wakenaam
۷°۰′ شمالی ۵۸°۲۳′ غربی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۵۸٫۳۸۳°غربی / 7.000; -58.383 (Atlantic Ocean) اقیانوس اطلس
۷°۰′ شمالی ۱۱°۳۷′ غربی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۱۱٫۶۱۷°غربی / 7.000; -11.617 (Sierra Leone)   سیرالئون
۷°۰′ شمالی ۱۱°۲۷′ غربی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۱۱٫۴۵۰°غربی / 7.000; -11.450 (Liberia)   لیبریا
۷°۰′ شمالی ۸°۱۷′ غربی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۸٫۲۸۳°غربی / 7.000; -8.283 (Côte d'Ivoire)   ساحل عاج
۷°۰′ شمالی ۳°۷′ غربی / ۷٫۰۰۰°شمالی ۳٫۱۱۷°غربی / 7.000; -3.117 (Ghana)   غنا

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. - (۱۳۸۷–۸۸اطلس گیتاشناسی، مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، ص. صص ۱۴-۱۵، شابک ۹۷۸-۹۶۴-۳۴۲-۲۷۰-۷