مدل محاسباتی

(تغییرمسیر از مدل‌های صوری محاسبات)

مدل‌های محاسباتی (Computational models) به مدل‌های ریاضی مورد کاربرد در علوم محاسباتی گفته می‌شود.

مهمترین ویژگی این‌گونه مدل‌ها پیچیدگی و کارایی فراوان آن‌ها است، که خود از پیچیدگی پدیده‌ها و مسائل مورد مطالعه در حوزهٔ علوم محاسباتی سرچشمه می‌گیرد.

جستارهای وابستهویرایش