یک مدل گرافی مدلی احتمالاتی است که در آن استقلال شرطی بین متغیرها توسط یک گراف نشان‌داده می‌شود. دو نوع مدل گرافی وجود دارد: مدل با گراف جهت‌دار که شبکه بیزی نامیده می‌شود و مدل با گراف ساده که میدان تصادفی مارکفی نامیده می‌شود.[۱][۲] مدل‌های گرافی به وفور در نظریه احتمالات و آمار به ویژه در آمار بیزی و یادگیری ماشین به‌کار می‌روند.

منابع

  1. Christopher M. Bishop. Pattern recognition and machine learning. Springer, 1st ed. 2006. corr. 2nd printing edition, October 2006.
  2. Daphne Koller and Nir Friedman. Probabilistic Graphical Models: Principles and Techniques. The MIT Press, 1 edition, August 2009.