فرایند UOP Merox یک فرایند کاتالیستی اقتصادی و مؤثر برای شیرین سازی فراوردهای نفتی به منظور حذف سولفورهای موجود مانند مرکاپتان‌ها (Merox Extraction) یا تبدیل سولفور مرکاپتان‌ها به شکل کم ضررتر آن (Merox Sweetening) است. فرایند روی یک کاتالیست ویژه برای سرعت بخشیدن به اکسیداسیون مرکاپتان‌ها و تبدیل آنها به Disulfides در یک دمای تولیدی اقتصادی استوار است.

واحد LPG (Liquefied Petroleum Gas) یک فرایند استخراجی است.

فرایند Merox بر اساس توانایی یک کاتالیست ترکیبی پایه آهنی کلیتی در یک محیط قلیایی برای افزایش اکسیداسیون مرکاپتان‌ها به Disulfides با منشأ اکسیژن است. این تکنیک بدون کاتالیست شناخته شده ولی به‌طور کلی غیر عملی بوده‌است. استفاده از کاتالیست UOP Merox تا سال ۱۹۵۸ مرسوم نبود تا متوجه سود اقتصادی بالایی از احیای کاستیک به وسیله اکسیژن و کاتالیست مراکس شدن.