مرکز بین‌المللی پژوهش کشاورزی در مناطق خشک

ایکاردا [ICARDA]: مرکز تحقیقات بین‌المللی در مناطق خشک گفته می‌شود. مقر این سازمان در کشور سوریه شهر حلب می‌باشد.زیاده پروگرامهای این سازمان در کشورهای عربی، ایران وافغانستان مورد تطبیق قرار گرفته‌است. دکتر محمود صلح مدیرکل مرکز تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک می‌باشد.

منابعویرایش

ویگاه سازمان زراعتی ایکاردا [۱]