در فیزیک ذرات بنیادی مزون رو ذره‌ای با نیمه عمر بسیار پایین و سبکترین مزون است با جرم ۷۷۰ مگا الکترون ولت و نماد دو نوع اصلی آن و است.

مزون رو نیمه عمر دارد و در ۹۹ درصد موارد به الکترون یامیونواپاشی می‌شود

مشخصاتویرایش

ذره نماد پادذره ساختار
کوارک
اسپین و پاریته جرم سکون
MeV/c2
S C B نیمه عمر
s
واپاشی به
رو       Vector 776 0 0 0 0.4×10−23  
رو   self   Vector boson 776 0 0 0 0.4×10−23