سلطان غیاث‌الدین مسعود بن محمد بن ملکشاه سلجوقی دهمین پادشاه سلسله سلجوقیان ایران بود. وی پسر محمد بن ملکشاه سلجوقی دیگر شاه این سلسله بود. مسعود از ابتدای پادشاهی‌اش روابط خوبی با المسترشد خلیفه عباسی نداشت. در نبردی نزدیک همدان مسعود، خلیفه را شکست داد و نهایتاً خلیفه به دست اسماعیلیان گندامی کشته شد.

مسعود بن محمد بن ملکشاه بن الپ ارسلان
سلطان امپراتوری سلجوقی
سلطنت۵۲۹–۵۴۷ (قمری)
۱۱۳۴–۱۱۵۲
پیشینطغرل دوم
جانشینملکشاه سوم
زادهحدود ۱۱۰۸
درگذشته۵۴۷ (قمری)
۱۳ سپتامبر ۱۱۵۲
نام کامل
سلطان غیاث الدنیا و الدین ابوالفتح مسعود بن محمد بن ملکشاه قسیم امیر المؤمنین
خاندانسلجوقیان
پدرمحمد یکم

منابع ویرایش

  • جی.آ. بویل، تهران، تاریخ ایران کمبریج، انتشارات امیر کبیر، جلد پنجم، صفحهٔ ۱۲۹.