مصاحبه، گفتگوی میان دو یا چند نفر (دست کم مصاحبه‌کننده و مصاحبه‌شونده) که در آن پرسش‌هایی توسط مصاحبه‌کننده از مصاحبه‌شونده پرسیده می‌شود. مصاحبه، اصل و قاعده روزنامه‌نگاری و رسانه می‌باشد اما در موقعیت‌های دیگر نیز کاربرد دارد.

یک مصاحبه

مصاحبه چند نوع دارد:

دو نوع پرسش در مصاحبه وجود دارد ویرایش

پرسش‌های باز ویرایش

پرسش‌های باز پرسش‌هایی هستند که به مصاحبه شونده اجازه می‌دهند آن گونه که می‌خواهد و در مدت زمانی که می‌خواهد، به پرسش‌ها پاسخ دهد، به بیان دیگر، به مصاحبه شونده اجازه داده می‌شود که پاسخ را خود انتخاب کند و از دید زمانی نیز محدود نمی‌شود. این پرسش‌ها زمانی مناسب هستند که تحلیل‌گر می‌خواهد وارد جزئیات و ژرفای مطلب شود. بنابراین، برای گرفتن اطلاعات ژرف و تفصیلی از پرسش‌های باز استفاده می‌شود.

پرسش‌های بسته ویرایش

در پرسش‌های بسته، پاسخ‌ها به دست مصاحبه‌گر از پیش تعیین می‌گردد، این روش مصاحبه زمانی مناسب است که خواسته شود اطلاعاتی دقیق و معتبر گردآوری شود. این روش زمانی کاراست که مصاحبه‌کننده مهارت کمی در مصاحبه دارد، چون پرسش‌ها از پیش تعیین شده و در اختیار مصاحبه شونده قرار گرفته‌است.