معادله آرنیوس

معادله آرنیوس فرمولی برای وابستگی نرخ واکنش شیمیایی به دما می‌باشد. این فرمول توسط سوانت آرنیوس در سال ۱۸۸۹ پیشنهاد شد. این فرمول کاربردهای وسیع و مهمی را درتعیین نرخ واکنش‌های شیمیایی و محاسبه انرژی فعال سازی دارد. آرنیوس توجیه فیزیکی و تفسیر برای فرمول ارائه داد.[۱][۲][۳] در حال حاضر، این رابطه به عنوان یک رابطه تجربی شناخته می‌شود.[۴]

پلات K - T

معادله آرنیوس en:Arrhenius equation

جایی که:

 • k نرخ ثابت
 • T دمای مطلق برحسب کلوین
 • A فاکتور احتمال شکل مولکول و عوامل دخیل در برخورد و جاذبه‌های مولکولی و...
 • Ea انرژی آزاد سازی ژول
 • R iثابت جهانی گازها:[۵][۶][۷]

پانویسویرایش

 1. Arrhenius, S.A. (1889). "Über die Dissociationswärme und den Einflusß der Temperatur auf den Dissociationsgrad der Elektrolyte". Z. Phys. Chem. 4: 96–116.
 2. Arrhenius, S.A. (1889). "Über die Reaktionsgeschwindigkeit bei der Inversion von Rohrzucker durch Säuren". ibid. 4: 226–248.
 3. Laidler, K. J. (1987) Chemical Kinetics,Third Edition, Harper & Row, p.42
 4. Kenneth Connors, Chemical Kinetics, 1990, VCH Publishers
 5. Arrhenius, S.A. (1889). "Über die Dissociationswärme und den Einflusß der Temperatur auf den Dissociationsgrad der Elektrolyte". Z. Phys. Chem. 4: 96–116.
 6. Arrhenius, S.A. (1889). "Über die Reaktionsgeschwindigkeit bei der Inversion von Rohrzucker durch Säuren". ibid. 4: 226–248.
 7. Laidler, K. J. (1987) Chemical Kinetics,Third Edition, Harper & Row, p.42