معادله آرنیوس

معادله‌ای برای وابستگی نرخ واکنشات شیمیایی به دما

معادله آرنیوس فرمولی برای وابستگی نرخ واکنش شیمیایی به دما می‌باشد. این فرمول توسط سوانت آرنیوس در سال ۱۸۸۹ پیشنهاد شد. این فرمول کاربردهای وسیع و مهمی را درتعیین نرخ واکنش‌های شیمیایی و محاسبه انرژی فعال سازی دارد. آرنیوس توجیه فیزیکی و تفسیر برای فرمول ارائه داد.[۱][۲][۳] در حال حاضر، این رابطه به عنوان یک رابطه تجربی شناخته می‌شود.[۴]

پلات K - T

معادله آرنیوس en:Arrhenius equation

جایی که:

 • k نرخ ثابت
 • T دمای مطلق برحسب کلوین
 • A فاکتور احتمال شکل مولکول و عوامل دخیل در برخورد و جاذبه‌های مولکولی و...
 • Ea انرژی آزاد سازی ژول
 • R iثابت جهانی گازها:[۵][۶][۷]

پانویسویرایش

 1. Arrhenius, S.A. (1889). "Über die Dissociationswärme und den Einflusß der Temperatur auf den Dissociationsgrad der Elektrolyte". Z. Phys. Chem. 4: 96–116.
 2. Arrhenius, S.A. (1889). "Über die Reaktionsgeschwindigkeit bei der Inversion von Rohrzucker durch Säuren". ibid. 4: 226–248.
 3. Laidler, K. J. (1987) Chemical Kinetics,Third Edition, Harper & Row, p.42
 4. Kenneth Connors, Chemical Kinetics, 1990, VCH Publishers
 5. Arrhenius, S.A. (1889). "Über die Dissociationswärme und den Einflusß der Temperatur auf den Dissociationsgrad der Elektrolyte". Z. Phys. Chem. 4: 96–116.
 6. Arrhenius, S.A. (1889). "Über die Reaktionsgeschwindigkeit bei der Inversion von Rohrzucker durch Säuren". ibid. 4: 226–248.
 7. Laidler, K. J. (1987) Chemical Kinetics,Third Edition, Harper & Row, p.42