معادله ایرینگ

معادله ایرینگ یا معادله ایرینگ-پولانی (به انگلیسی: Eyring–Polanyi equation) یکی از مدل‌های ارتباط سرعت واکنش به دما در سینتیک شیمیایی است. برخلاف رابطهٔ آرنیوس که رابطه‌ای تجربی است، معادلهٔ ایرینگ ماهیت نیمه‌تجربی داشته و بر ترمودینامیک آماری مبتنی است. به‌طور عمومی معادلهٔ ایرینگ به صورت زیر بیان می‌شود:

که در آن ‎ΔGانرژی آزاد گیبس فعالسازی واکنش، kB ثابت بولتزمان، h ثابت پلانک، R ثابت جهانی گازها و T دمای مطلق است.

منابع

  • M.G. Evans, M. Polanyi, Some Applications of the Transition State Method to the Calculation of Reaction Velocities, Especially in Solution, Transactions of the Faraday Society, Vol. 31 (1935), pp. 875-894.
  • Mary Jo Nye, Working tools for theoretical chemistry: Polanyi, eyring, and debates over the semiempirical method, Journal of Computational Chemistry, Vol. 28 (2006), pp. 98 - 108. doi:10.1002/jcc.20527