معادله غیر خطی شرودینگر

معادله غیر خطی شرودینگر (Nonlinear Schrödinger equation - NLS) نوع غیر خطی معادله شرودینگر است که در فیزیک نظری کاربرد دارد.

معادله غیر خطی شرودینگر یک معادله دیفرانسیل با مشتقات پاره‌ای است:

که ψ میدان مختلط است.

نمایی از طرح‌وارهٔ تحلیل معادلهٔ غیر خطی شرودینگر

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش