معادله معکوسه

معادله معکوسه معادله‌ای است که با معکوس‌کردن جوابش معادله برقرار باشد. یعنی اگر در آن صدق می‌کند، معادله به ازای یا نیز برقرار باشد. در حالت اول معکوسه منفی و در حالت دوم معکوسه مثبت نامیده می‌شود.

نتایج تعریفویرایش

  • معادله معکوسه منفی نمی‌تواند از درجه فرد باشد.
  • اگر معادله معکوسه مثبت از درجه فرد باشد، حتماً ریشه‌ای مساوی   یا   هستند (بنا به تساوی اعداد مذکور با معکوسشان).

منابعویرایش

  • پرویز شهریاری (۱۳۶۸)، «۶»، روشهای جبر جلد اول، انتشارات امیرکبیر، ص. ۱۳۴