معنادرمانی

معنادرمانی که به آن لوگوتراپی نیز گفته می‌شود مکتب روان‌شناسی است که ویکتور فرانکل بنیان‌گذاشت.

تعریف لوگوتراپی یا معنادرمانی

خاستگاه لغوی معنادرمانی یا لوگوتراپی به واژه یونانی لوگوس بازمی‌گردد. لوگوس به معنای واژه یا کلمه، ارادهٔ پروردگار یا معناست. اما رساترین معادل آن معنا می‌باشد (logo=meaning). بر این اساس و بنا به گفتهٔ ویکتور فرانکل معنادرمانی عبارت است از: «درمان از رهگذر معنا یا شفابخشی از رهگذر معنا» یا «روان درمانی متمرکز بر معنا». [نیازمند منبع]

اصول اولیهٔ معنادرمانی به شکل زیر تعریف می‌شوند:

  • زندگی تحت هر شرایطی واجد معنا است. حتی مصیبت بارترین نوع آن.
  • محرک اصلی ما در زندگی، میل و نیتمان برای پیدا کردن معنی آن است.
  • ما این آزادی را داریم که معنی آنچه انجام می‌دهیم و آنچه تجربه می‌کنیم، یا حداقل آنچه که در جایگاه خودمان در یک موقعیت رنج‌آور و تغییرناپذیر با آن روبرو می‌شویم، بیابیم.[۱]

منابع

  • محمدپور، احمدرضا. (۱۳۸۶). ویکتورامیل فرانکل:فرادیدی بر روانشناسی و رواندرمانی وجودی. تهران:نشردانژه.