باز کردن منو اصلی

معنوی بخارایی شاعر ایرانی پایان دوره سامانیان و آغاز روزگار غزنویان است. شعر زیر از اوست:

هرچه آن بر تن تو زهر بُوَدبر تن مردمان مدار تو نوش
ندهی داد داد کس مستانانگبین‌خر مباش و زهرفروش

منابعویرایش