مقتدربالله ابوجعفر احمد بن سلیمان بن هود دومین حاکم از دودمان هودی و ششمین حاکم ساراگوسا بود. او پس از وفات پدرش در سال ۴۳۸ قمری (۱۰۴۶ میلادی) بر تخت نشست و برای ۳۳ سال حکومت کرد. او پس از پدرش (مستعین یکم) بر تخت نشست و در سال ۱۰۸۲ پسرش، مؤتمن یکم هودی، حاکمیت را در دست گرفت.

مقتدر یکم هودی
کاخ الجعفریه، بناشده به دست مقتدر یکم
دومین حاکم هودی ساراگوسا
سلطنت۱۰۴۶ تا ۱۰۸۲ میلادی (۴۳۸ تا ۴۷۴ قمری)
پیشینمستعین یکم هودی
جانشینمؤتمن یکم هودی
درگذشته۱۰۸۲ میلادی (۴۷۴ قمری)
ساراگوسا
فرزند(ان)مؤتمن یکم هودی
دودمانبنو هود
پدرمستعین یکم هودی

منابع ویرایش