در ریاضیات، مقیاس مالر چند جمله‌ای ، (با ضرایب مختلط) که با نمایش می دهند به صورت زیر تعریف شده‌است:

طوریکه تجزیه ی در اعداد مختلط به صورت زیر ‌است :

مقیاس مالر را می‌توان به عنوان یک نوع تابع درجه بالا دید. با استفاده از فرمول جنسن می‌توان ثابت کرد که این مقیاس نیز برابر میانگین هندسی از برای در دایره واحد (به عنوان مثال، ) است:

جستارهای وابسته

ویرایش
  • قاعده بمبئی
  • ارتفاع یک چند جملهای

منابع

ویرایش
  • Borwein, Peter (2002). Computational Excursions in Analysis and Number Theory. CMS Books in Mathematics. Vol. 10. Springer. pp. 3, 15. ISBN 0-387-95444-9. Zbl 1020.12001.