گشتاور دوقطبی الکتریکی

(تغییرمسیر از ممان دو قطبی)

نیرویی است که باعث قطبیت مولکول می‌شود که آن را با نماد (μ) نشان می‌دهند و واحد اندازه‌گیری آن (D){دبای} است و به نوعی اثر چرخانندگی مولکول را نیز نشان می‌دهد. گشتاور دوقطبی عددی نامنفی است. اگر گشتاور دوقطبی مولکولی صفر باشد، آن مولکول ناقطبی و اگر بزرگتر از صفر باشد، آن مولکول قطبی می‌باشد . مثلاً گشتاور دوقطبی آب 1.85D است.

«حالت کلی»

ویرایش

در حالت کلی برای یک توزیع پیوسته بارها که در یک حجم Vتوزیع شده‌اند گشتاور دو قطبی چنین تعریف می‌شود

 

در حالی که r فاصله از poop مشاهده و d۳r۰ بر یک حجم ابتدایی r دلالت می‌کند برای باریکه‌ای از چگالی بار حاصل جمع تابع دلتای دیراک است.

 :

منابع

ویرایش
  • الکترومغناطیس مبانی نظریه الکترومغناطیس.ریتس و میلفورد و کریستی ترجمه جلال صمیمی انتشارات نشر دانشگاهی