منطقه‌بندی (به انگلیسی: Regionalisation) تمایل به تشکیل منطقه‌های غیرمتمرکز است.

منطقه‌بندی یا طبقه‌بندی سرزمین در رشته‌های مختلف دیده می‌شود:

منابع

ویرایش