منطقه (تقسیمات اداری)

یک منطقه (مناطق)، سطح اول تقسیمات کشوری در عربستان سعودی و چاد و سطح دوم تقسیمات کشوری در برخی دیگر کشورهای جهان عرب است.

موارد استفاده

منابع