مهاجم به معنی هجوم‌برنده به یکی از موارد زیر اشاره دارد: