موسی‌خان قاجار پسر محمدقاسم خان ظهیرالدوله، برادر مهدعلیا و دایی ناصرالدین‌شاه قاجار بود.

او پس از فوت برادرش عیسی‌خان والی که اعتمادالدوله لقب داشت، ملقب به اعتمادالدوله شد. موسی‌خان پدر علیرضاخان عضدالملک، نایب‌السلطنه احمدشاه قاجار، بود.[۱]

منابعویرایش

  1. بایوردی، حسن. اعتمادالدوله‌ها. وحید، شماره ۸۴ (آذر ۱۳۴۹)