موسی‌خان قاجار

موسی‌خان قاجار پسر امیرقاسم خان قاجار( ملقب به قبازری و ظهیرالدوله)(محمدقاسم خان ظهیرالدوله)، برادر مهدعلیا و دایی ناصرالدین‌شاه قاجار بود.

او پس از فوت برادرش عیسی‌خان والی که اعتمادالدوله لقب داشت، ملقب به اعتمادالدوله شد. موسی‌خان دو پسر به نام‌های علیرضاخان عضدالملک، نایب‌السلطنه احمدشاه قاجار و محمدمهدی‌خان داشت.[۱] از محمدمهدی‌خان ۱۰ پسر و ۱۳ دختر باقی ماند.[۲]

منابع ویرایش

  1. بایوردی، حسن. اعتمادالدوله‌ها. وحید، شماره ۸۴ (آذر ۱۳۴۹)
  2. بیانی، بهمن (۱۳۹۲). کتابچه جمع و خرج کل هذه السنه ایت ئیل ممالک محروسه مطابق سنه ۱۳۰۴ هجری. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. ص. ۱۲۹.