موسی (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

«موسا» و «موسی» در فارسی تلفظ‌های یکسانی دارند. با این تفاوت که اگر ریشهٔ آن غیر عربی و غیر یهودی باشد به صورت «موسا» و اگر ریشهٔ آن عربی یا یهودی باشد به صورت «موسی» نوشته می‌شود.

موسا یا موسی ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

موسی ویرایش

موسی نام پیامبر بنی اسرائیل است.

موسی که ریشهٔ آن عربی و یهودی است نام کوچک انسان است ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

موسا ویرایش

موسا نامی است غیر عربی که ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

افراد