میافیزیسم (به فرانسوی: Miaphysisme) قاعده‌ای است در باورهای مسیح‌شناسانهٔ ارتدکسی مشرقی. بر پایهٔ این باور، عیسی مسیح یک فرد است و وجوه الهی و انسانی او بی‌هیچ جدایی و تغییری یکجا جمع شده‌اند. واژهٔ میافیزیسم از دو واژهٔ یونانی میا μία به معنای مجرد، یک و فیسیس φύσις به معنای طبیعت گرفته شده‌است.

میافیزیسم

از لحاظ تاریخی نمو این باور از میان مسیحیت نسطوری بوده‌است.

منابع

ویرایش

Wikipedia contributors, "Miaphysitism," Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Miaphysitism&oldid=677105747 (accessed January 6, 2016).