میخک‌سانان

میخک‌سانان (نام علمی: Caryophyllales) راسته‌ای از گیاهان گلدار هستند.

این راسته، راسته‌ای بزرگ از دولپه‌ای‌های اغلب علفی شامل گروه‌های گیاهی گوشتخوار با ۳۳ تیره و دارای تمکن مرکزی است.

کاکتوس‌ها، ریواس، میخک، تاج خروس، گیاه گز، و بیشتر گیاهان گوشت‌خوار از این راسته هستند.

بسیاری از میخک‌سانان گیاهان گوشتی هستند و ساقه یا برگی گوشتی‌مانند دارند.

منابع

Wikipedia contributors, "Caryophyllales," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed November 25, 2009).