میرزا محمدحسین فراهانی

نام سه تن از نامداران ایرانی می‌باشد، دو تن از این افراد به نام‌های میرزا محمدحسین وفای فراهانی و میرزا محمدحسین گلبن فراهانی شاعر و سادات حسینی بوده‌اند. در منابع از هر سه تن به شکل «میرزا محمدحسین حسینی فراهانی» نیز یاد شده است.