میرزا محمدحسین وزیردفتر

میرزا حسین وزیر دفتر آشتیانی پسر بزرگ میرزا هدایت‌الله وزیر دفتر و برادر دکتر محمد مصدق در سال ۱۲۹۶ق به نیابت وزارت دفتر (معاون وزارت دارائی) منصوب گردید.

بعد از وفات پدرش لقب و منصب پدر را ناصرالدین شاه به او داد و به وزیر دفتر معروف شد و تا زمان مظفرالدین شاه وزارت مالیه را اداره می‌کرد. میرزا حسین خان از شغل دیوانی و عرفانی بهره‌مند و ملجاء اهالی کشور و مرجع امانی دانشور بود. او در جوانی با دختر قوام‌الدوله آشتیانی ازدواج کرد و صاحب پنج پسر گردید: میرزا جواد خان معاون السلطنه (مالک صحنه کرمانشاه)، میرزا محمود دفتری عین الممالک (پدر احمد متین دفتری) عزیزالله‌خان عضدالملک، ارفع‌الملک و معتمدالممالک دفتری.[۱][۲][۳]

منابعویرایش

  1. رجال و مشاهیر آشتیان ص111
  2. حسن صدیق. نامداران اراک. محمدرضا محتاط. نشر کارا، ۱۳۷۲. ۱۳.
  3. عاقلی، باقر. خاندان‌های حکومت‌گر در ایران. نشر علم: ۱۳۸۱. ص۲۰۳.