میرزا محمدحسین وزیردفتر

میرزا محمد حسین وزیر دفتر آشتیانی پسر بزرگ میرزا هدایت‌الله وزیر دفتر و برادر دکتر محمد مصدق در سال ۱۲۹۶ق به نیابت وزارت دفتر (معاون وزارت دارائی) منصوب گردید.[۱]

بعد از وفات پدرش لقب و منصب پدر را ناصرالدین شاه به او داد و به وزیر دفتر معروف شد و تا زمان مظفرالدین شاه و برکناری امین السلطان وزارت مالیه را اداره می‌کرد. میرزا حسین خان از شغل دیوانی و عرفانی بهره‌مند و ملجاء اهالی کشور و مرجع امانی دانشور بود. او در جوانی با دختر قوام‌الدوله آشتیانی ازدواج کرد و صاحب پنج پسر گردید: میرزا جواد خان معاون السلطنه (مالک صحنه کرمانشاه)، میرزا محمود دفتری عین الممالک (پدر احمد متین دفتری) عزیزالله‌خان عضدالملک، ارفع‌الملک و معتمدالممالک دفتری.[۲][۳][۴]

منابع

ویرایش
  1. افضل الملک، غلامحسین، افضل التواریخ، به کوشش سعدوندیان، سیروس و اتحادیه‌، منصوره‌، نشر تاريخ ایران،تهران،1361، ص.۳۵۵
  2. رجال و مشاهیر آشتیان ص111
  3. حسن صدیق. نامداران اراک. محمدرضا محتاط. نشر کارا، ۱۳۷۲. ۱۳.
  4. عاقلی، باقر. خاندان‌های حکومت‌گر در ایران. نشر علم: ۱۳۸۱. ص۲۰۳.