در ریاضیات نابرابری نوتر ویژگی است درباره رویه های فشرده مینیمال مختلط. این نابرابری در رده کلی تر رویه های تصویری مینیمال از گونه عمومی نیز برقرار است.

صورت قضیهویرایش

اگر X یک رویه ناتکین تصویری مینیمال از گونه عمومی باشد که بر روی یک میدان بسته جبری تعریف شده است. اگر   شمارنده کانونی این رویه و   جنس این رویه (برابر با بُعد فضای برداری ۲-فرمهای دیفرانسیلی روی X ) باشد. آنگاه نابرابری زیر برقرار است:  

منابعویرایش

  • Arnaud Beauville, Complex algebraic surfaces, Cambridge University Press 1996
  • Barth, Wolf P.; Hulek, Klaus; Peters, Chris A.M.; Van de Ven, Antonius (2004), Compact Complex Surfaces, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 3. Folge. 4, Springer-Verlag, Berlin