نبرد آرافا در سال ۶۱۶ پ.م بین نیروهای امپراتوری آشوری نو از یکسو و نیروهای متحد بابلی-مادی از سوی دیگر رخ داد. [۱] نبوپلسر پادشاه بابل با کمک سایر نیروهای شورشی موفق شد تا آشوریان را به سمت زاب کوچک بازگرداند و بسیاری از اسب‌ها و ارابه‌های آشوری را به اسارت درآورد.[۲] سال بعد، هووخشتره ، پادشاه پادشاهی ماد، به همراهی بابلیان آشوریان را شکست داده و آرافا را فتح کردند.[۳]

پانویس

ویرایش
  1. Reallexikon der Assyriologie, By Bruno Meissner, Erich Ebeling, Ernst Weidner, Wolfram von Soden, Dietz Otto Edzard. Page 14
  2. The Ancient Near East: C.3000-330 B.C., By Amélie Kuhrt, page 544
  3. A Companion to Assyria : page 192