نبرد آرافا

نبرد آرافا در سال ۶۱۶ پ.م بین نیروهای امپراتوری آشور نو و امپراتوری بابل نو رخ داد. [۱] نبوپلسر پادشاه بابل موفق شد تا آشوریان را به سمت زاب کوچک سوق دهد و بسیاری از اسیران، اسب ها و ارابه های آشوری را به اسارت درآورد. [۲] سال بعد، هووخشتره ، پادشاه پادشاهی ماد، آشوریان را شکست داد و آرافا را فتح کرد. [۳]

پانویسویرایش

  1. Reallexikon der Assyriologie, By Bruno Meissner, Erich Ebeling, Ernst Weidner, Wolfram von Soden, Dietz Otto Edzard. Page 14
  2. The Ancient Near East: C.3000-330 B.C., By Amélie Kuhrt, page 544
  3. A Companion to Assyria : page 192