نبرد تربیا یکی از نبردهای دومین جنگ کارتاژ بود که طی آن سپاه کارتاژ به فرماندهی هانیبال نیروهای جمهوری روم به فرماندهی تایبریوس سمپرونیوس را در دسامبر 218 پیش از میلاد در محل رود تربیا در ناحیه پیاچنزا شکست دادند. در این نبرد هر دو سپاه از حدود 40000 سرباز تشکیل شده بودند، اما رومیان به شدت شکست خوردند به طوری که تنها 10000 نفر از 40000 نیروی رومی از میدان نبرد زنده برگشتند.

منابع ویرایش