نُت یا نِت می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

نُت
نِت