نجفقلی خان چرکس

نجفقلی خان چرکس یکی از مقامات صفوی با اصالت چرکس و بیگلربیگ شیروان (دوره نخست؛ ۱۶۵۳، دوره دوم؛ ۱۶۶۳–۶۷) و ایروان (۱۶۵۶–۱۶۶۳) بود. او پسر قزاق خان چرکس، فرمانده نظامی صفوی بود و در کل ۷ سال بر شروان حکم راند.

منابعویرایش

  • Bournoutian, George (2003). The Journal of Zak'aria of Agulis. Mazda Publishers. p. 68. ISBN 978-1-56859-107-0.
  • Floor, Willem M. (2008). Titles and Emoluments in Safavid Iran: A Third Manual of Safavid Administration, by Mirza Naqi Nasiri. Washington, DC: Mage Publishers. pp. 172, 287. ISBN 978-1-933823-23-2.
  • Floor, Willem M.; Javadi, Hasan (2009). The heavenly rose-garden: a history of Shirvan & Daghestan, by Abbas Qoli Aqa Bakikhanov. Mage Publishers. pp. 1–242. ISBN 978-1-933823-27-0.
پیشین:
محمدقلی خان
بیگلربیگ ایروان
۱۶۵۶–۱۶۶۳
پسین:
عباسقلی خان
پیشین:
خسرو خان
بیگلربیگ شیروان (دوره نخست)
۱۶۵۳
پسین:
بختان بیگ
پیشین:
محمد بیگ
بیگلربیگ شیروان (دوره دوم)
۱۶۶۳–۶۷
پسین:
مهرعلی خان