محمدقلی خان ایروانی

محمدقلی خان ایروانی یکی از مقامات صفوی و بیگلربیگ ایروان (چخور سعد) از سال ۱۶۵۴ تا ۱۶۵۶ بود.[۱] او در دوره وزیر اعظم محمد بیگ (۱۶۵۴–۱۶۶۶) یکی از کسانی بود که از سیاست کنار گذاشته شد.[۲]

پانویس

  1. Floor 2008, p. 172.
  2. Matthee 2012, p. 50.

منابع

  • Floor, Willem M. (2008). Titles and Emoluments in Safavid Iran: A Third Manual of Safavid Administration, by Mirza Naqi Nasiri. Washington, DC: Mage Publishers. ISBN 978-1-933823-23-2.
  • Matthee, Rudi (2012). Persia in Crisis: Safavid Decline and the Fall of Isfahan. I.B.Tauris. ISBN 978-1-84511-745-0.
پیشین:
کیخسرو خان چرکس
بیگلربیگ ایروان
۱۶۵۴–۱۶۵۶
پسین:
نجفقلی خان چرکس