نجفی

نام خانوادگی

نجفی، منسوب به نجف است. همچنین، می‌تواند به موارد زیر اشاره کند: