نَصب یکی از انواع اعراب در عربی است. به کلمه‌ای که دارای اعراب رفع باشد، منصوب می‌گویند.

علایم رفعویرایش

علامت اصلی نصب، فَتحِه (ــَـ) است، ولی در موارد زیر «الف»، «یاء» و «کسره» جانشین ضمه می‌شود.

  • در مثنی و جمع مذکر سالم و ملحقات آنان: «یاء» جانشین فتحه می‌شود.
  • در جمع مؤنث سالم: «کسره» جانشین فتحه می‌شود.
  • در اسماء سته: «الف» جانشین فتحه می‌شود.[۱]

منابعویرایش

  1. ملکی اصفهانی، محمود (۱۳۹۰). نحو مقدماتی. قم: دارالعلم. ص. ۲۵ و ۲۶.