موسی پیامبر یهودیان و پایه‌گذار دین یهود است.با توجه به اینکه موسی از سوی مسلمانان و مسیحیان و یهودیان شخصی مقدس انگاشته می‌شود، بیشتر انتقادات از سوی خداانگاران، ندانم‌گرایان و خداناباوران به او وارد آمده‌است.موسی برای دفاع از یک عبرانی، یک مصری رابه قتل می‌رساند.منابعویرایش