نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی

نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی هماهنگ کننده‌ی اصلی و نماینده‌ی سیاست خارجی اتحادیه اروپاست. متصدی کنونی این مقام جوزپ بورل است.

نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی
نشان EEAS
متصدی کنونی
جوزپ بورل

از ۱ دسامبر ۲۰۱۹
گمارندهشورای اروپایی با تایید رئیس کمیسیون اروپا
مدت دوره۵ سال
بنیادگذاری۱۹۹۹ (CFSP)
۲۰۰۹ (FASP)
جانشینوزیر امور خارجه‌ی کشوری که ریاست شورای اتحادیه اروپا را برعهده دارد.
وبگاه

وقتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در امور خارجه خود به توافق می‌رسند، نماینده‌ی عالی می‌تواند از طرف اتحادیه‌ی اروپا مذاکره کند.