نمودار جابجایی


در ریاضیات، بخصوص در نظریه رسته‌ها، یک نمودار جابجایی نموداریست که درآن پیمودن تمام مسیرهای جهت‌دار درون نمودار که مبدأ و مقصد مشترکی دارند منجر به نتیجه یکسانی می گردد. نقش نمودارهای جابجایی در نظریه رسته‌ها همچون نقش معادلات در جبر است (Barr & Wells (2002, بخش 1.7) را ببینید).

نمودار جابجایی که در اثبات لم پنج از آن استفاده شده است.

منابعویرایش

  • Adámek, Jiří; Horst Herrlich; George E. Strecker (1990), Abstract and Concrete Categories (PDF), John Wiley & Sons, ISBN 0-471-60922-6 Now available as free on-line edition (4.2MB PDF).
  • Barr, Michael; Wells, Charles (2002), Toposes, Triples and Theories (PDF), ISBN 0-387-96115-1 Revised and corrected free online version of Grundlehren der mathematischen Wissenschaften (278) Springer-Verlag, 1983).