نوروپپتیدها (Neuropeptide) پروتئینهای کوچکی هستند که توسط نورونها برای ارتباط با یکدیگر بکار می‌روند. نوروپپتیدها بر گیرنده‌های سطح نورونها عمل می‌کنند.

نوروپپتید وای

فعالیت آن ها معمولاً آهسته است و در سایر جنبه ها نیز با ناقلین کوچک مولکول تفاوت دارند.

نوروپپتید ها به عنوان بخش داخلی مولکول های درشت پروتئینی،در ریبوزوم های جسم سلولی نورون ساخته می شوند.

برخی از نوروپپتیدهای معروف عبارتند از: برادی کینین، گاسترین، انسولین، کلسیتونین و وازوپرسین ،پرولاکتین،اکسی توسین،لوسین انکفالتین و ...

جستارهای وابستهویرایش

پیام‌رسان عصبی

منابعویرایش