نیم‌کره غربی

(تغییرمسیر از نیمکره غربی)

نیمکرهٔ غربی یا نیم‌سپهر باختری بخشی از کرهٔ زمین و شامل قارهٔ آمریکا و آب‌های اطراف آن است که با اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام از نیمکرهٔ شرقی جدا می‌شود. طول جغرافیایی ۲۰ درجهٔ غربی و ۱۶۰ درجهٔ شرقی غالباً مرزهای این نیمکره به‌شمار می‌آیند.

موقعیت جغرافیایی نیمکرهٔ غربی در نقشهٔ مسطح زمین به رنگ زرد
نیمکرهٔ غربی در کرهٔ زمین

نیمکرهٔ غربی دو میلیارد نفر جمعیت دارد.

منابع

Western Hemisphere. (2009). In Encyclopædia Britannica. Retrieved May 08, 2009, from Encyclopædia Britannica Online: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1108059/Western-Hemisphere