ایزوتوپ‌های هلیوم

(تغییرمسیر از هلیم-۵)

هلیم در مجموع دارای نه ایزوتوپ است که از میان این تعداد فقط دو ایزوتوپ هلیم-۳ (۳He) و هلیم-۴ (۴He)پایدار هستند.

جدول ایزوتوپ ها

نماد Z(p) N(n) جرم ایزوتوپ (u) نیمه عمر حالت واپاشی
[۱]

ایزوتوپ دختر[n ۱]
اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
2
He
[n ۲]
۲ ۰ ۲٫۰۱۵۸۹4(2) ۰ s p (>۹۹٫۹۹٪) ۲ 1
H
۰+(#)
β+ (<0.۰۱٪) 2
H
3
He
[n ۳]
۲ ۱ ۳٫۰۱۶۰۲۹۳۱۹1(26) پایدار[n ۴] ۱/۲+ ۱٫۳4(3)×۱۰−۶ ۴٫۶×۱۰−۱۰-۴٫۱×۱۰−۵
4
He
[n ۳]
۲ ۲ ۴٫۰۰۲۶۰۳۲۵۴۱5(6) پایدار ۰+ ۰٫۹۹۹۹۹۸۶6(3) ۰٫۹۹۹۹۵۹-۱
5
He
۲ ۳ ۵٫۰۱۲۲2(5) ۷۰0(30)×۱۰−۲۴ s n 4
He
۳/۲-
6
He
[n ۵]
۲ ۴ ۶٫۰۱۸۸۸۹1(8) ۸۰۶.7(15) ms β- (۹۹٫۹۹٪) 6
Li
۰+
β-, fission (۲٫۸×۱۰−۴%) 4
He
, 2
H
7
He
۲ ۵ ۷٫۰۲۸۰۲1(18) ۲.9(5)×۱۰−۲۱ s
[۱۵9(28) keV]
n 6
He
(۳/۲)-
8
He
[n ۶]
۲ ۶ ۸٫۰۳۳۹۲2(7) ۱۱۹.0(15) ms β- (۸۳٫۱٪) 8
Li
۰+
β-,n (۱۶٫۰٪) 7
Li
β-, fission (.۰۹٪) 5
He
، 3
H
9
He
۲ ۷ ۹٫۰۴۳۹5(3) 7(4)×۱۰−۲۱ s n 8
He
۱/۲(-#)
10
He
۲ ۸ ۱۰٫۰۵۲۴0(8) ۲.7(18)×۱۰−۲۱ s 2n 8
He
۰+
  1. Bold for stable isotopes
  2. Intermediate in the proton-proton chain reaction
  3. ۳٫۰ ۳٫۱ Produced during هسته‌زایی مه‌بانگ
  4. This and 1H are the only stable nuclides with more protons than neutrons
  5. Has 2 halo neutrons
  6. Has 4 halo neutrons

منابع