هویزه (ابهام‌زدایی)

هویزه می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد:

مکانویرایش

جنگ‌افزارویرایش